INFORMACJA

przekazywana w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO):

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest WES Sp. z o.o. adres: 16-001 Kleosin, ul. Ojca Janusza
Walerowskiego 6 zwany dalej Administratorem;
2) Dane niezbędne do realizacji powyższych czynności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres, stanowisko,
nazwa firmy, NIP, Regon (w zależności od tego, jakie dane osobowe Pani/Pan podał/a) zwane dalej danymi osobowymi;
3) Administrator umożliwia kontakt za pomocą adresu e-mail: biuro@wes.info.pl, nr telefonu: 517 363 712, drogą pocztową:
ul. Ojca Janusza Walerowskiego 6, 16-001 Kleosin.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres wymagany przez
odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, zaś w przypadku
nie przyjęcia oferty przez okres ważności oferty,
b) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres
przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa,
c) w celu działania w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu zakończenia współpracy z
Panią/Panem lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu,
d) w celu rozpatrzenia i realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej, reklamacyjnej lub serwisowej na Pani/Pana rzecz –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO przez okres rozpatrzenia i realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub
serwisowej oraz przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania
dokumentacji księgowej i podatkowej
5) Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, producentom i dostawcom
oferowanych przez Administratora produktów, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi
techniczne
i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, usługi dostawcze, usługi informatyczne a także
innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
7) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy zawartej z
Administratorem lub podjęcia działań przed jej zawarciem lub przesłania oferty przez Administratora lub rozpatrzenia i
realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub serwisowej. W przypadku niepodania danych, podjęcie tych działań może
być niemożliwe lub utrudnione.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Menu