WES Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Innowacyjna pompa ciepła typu powietrze – woda nowej generacji dla budynków wielorodzinnych” – numer projektu: POIR.02.03.02-20-0013/20, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Etap I Usługowy

Cel główny projektu: Celem realizacji projektu jest stworzenie w procesie badawczym innowacyjnego produktu – pompy ciepła typu powietrze – woda dedykowanej budynkom wielorodzinnym.

Okres realizacji projektu: 02.04.2021 – 31.08.2022
Wartość projektu: 472 320,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 326 400,00 zł

 

WES Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Innowacyjny system powiadamiania o stratach wody i nieautoryzowanego poboru wody na hydrantach naziemnych i podziemnych sieci wodociągowej” – numer projektu: POIR.02.03.02-20-0024/20, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Etap I Usługowy

Cel główny projektu: Celem realizacji projektu jest powstanie prototypu urządzenia – nasady hydrantowej oraz oprogramowania, których zadaniem będzie ograniczenie poboru wody dla celów innych niż bytowe w sieciach wodociągowych oraz wykrywanie w oparciu o sieć GSM/GPRS lokalizacji miejsc nieautoryzowanej konsumpcji wody.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 01.01.2023
Wartość projektu: 434 175,24 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 277 234,30 zł

Menu