Koncepcje rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Program w zakresie sieci wodociągowych

 • aktualizacja schematów istniejących sieci i magistral wodociągowych
 • analiza systemu wodociągowego miasta i propozycje jego rozbudowy, między innymi wskazanie lokalizacji urządzeń pomiarowych do budowy stref DMA
  i PMA, odpowietrzników, reduktorów ciśnienia
 • propozycje nowych rozwiązań
 • opracowanie na bazie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • ideogramy sieci wodociągowych dla nieuwzględnionych sieci w aktualnie obowiązującym programie rozbudowy sieci wodociągowych
 • inne elementy wskazane przez Klienta

Program w zakresie sieci kanalizacji sanitarnych/deszczowych/ogólnospławnych

 • aktualizacja schematów istniejących sieci wraz z urządzeniami (przepompownie, osadniki, przelewy burzowe, regulatory przepływu, deszczomierze, przepompownie, podziału na zlewnie zbiorniki retencyjne
 • analiza systemu kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej i propozycje jego rozbudowy
  i modernizacji, między innymi propozycje lokalizacji nowych przepompowni ścieków wraz z określeniem ich wydajności w odniesieniu do zlewni
 • propozycje nowych rozwiązań
 • opracowania na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ideogramów sieci kanalizacyjnej dla terenów nieuwzględnionych
  w aktualnie obowiązującym programie rozbudowy sieci kanalizacyjnych
 • analiza istniejących sieci ogólnospławnych, określenie docelowego obszaru obsługiwanego przez kanalizację ogólnospławną oraz propozycje ich rozdziału
 • propozycje nowych rozwiązań szczególnie dotyczących retencji wód opadowych na terenie miasta
 • uwzględnienie w programie ustaleń zawartych w Planach Adaptacji do zmian klimatu, prognozach oddziaływania na środowisko, programach zagospodarowania wód opadowych
 • analiza miejsc zalewowych, propozycje rozwiązania problemu inne elementy wskazane przez Klienta
Menu