GIS (Geographic Information System) jest systemem służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji informacji przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi.

Systemy GIS znajdują zastosowanie również w branży wod-kan. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne jako element infrastruktury aglomeracji miejskich podlegają zasadom gromadzenia i analizy danych typowym dla systemów geoinformacyjnych. Każdy element sieci może być opisany poprzez przyjęty model danych współrzędnymi geograficznymi (dane lokalizacyjne) i atrybuty istotne z punktu widzenia działań projektowych i eksploatacyjnych (dane nieprzestrzenne).

Zastosowanie GIS w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych:
  • inwentaryzacja sieci,
  • scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie
  • łatwy i szybki dostęp do danych oraz ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • usprawnienie procesu usuwania awarii,
  • umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych
  • archiwizacja i graficzna reprezentacja pomiarów
  • możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych
  • usprawnienie obsługi klienta

Projekty dla mniejszych sieci obsługujemy w QGIS – oprogramowaniu typu opensource.

Projekty dla dużych sieci i dużych aglomeracji realizujemy we współpracy z KartGIS – naszym partnerem w złożonych przedsięwzięciach.

Integrujemy GIS z modelem hydraulicznym sieci, SCADA i eBOK.

       

Menu