TRUDNOŚCI – BUDOWA oraz ROLA INWESTORA

TRUDNOŚCI – BUDOWA oraz ROLA INWESTORA

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH.

Przy obowiązkowym wyłanianiu wykonawcy zgodnie z PZP podstawowym problemem jest konieczność wykorzystania w umowie wynagrodzenia ryczałtowego. Każdorazowo skłaniać to będzie wykonawcę do maksymalnej redukcji kosztów

Energia odnawialnych źródeł (OZE) jest nie tylko alternatywą dla źródeł tradycyjnych, ale też remedium na rosnące ceny i koszty wynikające z zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach wodociągowych. W tym kilkuczęściowym artykule pokazujemy, jak wykorzystywać w tym celu fotowoltaikę. W poprzedniej części omówiliśmy trudności na etapie dofinansowania.

cz. 5. Trudności – koszty

Dziś omówimy etap budowy i rolę inwestora na poszczególnych etapach.

W przypadku elektrowni w obiektach wodociągowych podstawowym ograniczeniem są uwarunkowania terenowe oraz kwestie związane z przyłączeniem i/lub przebudową sieci elektroenergetycznej. Rozwiązania techniczne powinny być dobrane do uwarunkowań lokalnych tak, aby zoptymalizować produkcję energii elektrycznej z elektrowni oraz jej koszt. Największym problemem jest zawsze przeprowadzenie budowy w sposób, który nie będzie oddziaływał na pracę przedsiębiorstwa.

Pora na podsumowanie roli inwestora:

Kategoria I: prace przygotowawcze
Udział inwestora w pracach przygotowawczych opiera się głównie na określeniu założeń oraz oczekiwań względem parametrów źródła wytwórczego, co stanowi bazę do stworzenia koncepcji najbardziej odpowiadającej bieżącym i przewidywanym oczekiwaniom.

Kategoria II: prace projektowe
Rozwiązanie większości problemów pojawiających się na tym etapie prac jest w znacznej mierze zadaniem jednostki projektowej. Inwestor może ułatwić jej działania, przede wszystkim nakreślając jasny horyzont czasowy dla prac na poszczególnych, omówionych wcześniej, etapach inwestycji, a dodatkowo niejako kontynuując działania z kroku I, polegające zwłaszcza na współpracy z osobami zajmującymi się eksploatacją energetyczną obiektów.

Kategoria III: dofinansowanie
Udział inwestora w działaniach z tej kategorii ma największy wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Opiera się przede wszystkim na koordynacji działań pomiędzy jednostką projektową a jednostką odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w celu zawarcia w nim wszystkich wymagań stawianych instalacji, a jednocześnie wyznaczenia realistycznych wskaźników określających zrealizowanie inwestycji zgodnie z założeniami.

Kategoria IV: budowa i przyjęcie do eksploatacji
W ramach tej kategorii udział inwestora sprowadza się do ustanowienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, kontroli materiałów i urządzeń do zainstalowania pod względem zgodności z wymaganiami postawionymi w postępowaniu przetargowym oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za stałą eksploatację nowych urządzeń energetycznych.

Podsumowanie

Doświadczenie autorów jednoznacznie wskazuje na możliwość bezproblemowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego przy spełnieniu kilku kluczowych kryteriów.

Pierwszym z nich jest świadomość inwestora w kwestii przebiegu procesu inwestycyjnego i konieczności przystępowania do niego z możliwie
największym marginesem czasowym.

Drugim jest określenie kryteriów, których spełnienia oczekuje inwestor. Zawierać się w nich powinny szacowane wartości oczekiwanej mocy elektrowni, dostępność terenu, wstępna analiza możliwości włączenia do sieci oraz przygotowanie dokumentów takich, jak mapy, rachunki za energię elektryczną lub zestawienie zużycia energii, i oszacowanie planu zwiększenia poboru mocy w kilkuletniej perspektywie.

Ostatnim jest oczywiście wybór jednostki projektowej oraz wykonawcy instalacji, mających doświadczenie w projektowaniu i budowie elektrowni fotowoltaicznych, jak również w energetyce przemysłowej i przyłączaniu do sieci OSD.

Zakres prac w przypadku elektrowni przyłączonej do istniejącego oraz pracującego w sposób ciągły obiektu wodociągowego jest znacznie bardziej wymagający niż zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej
z przeznaczeniem sprzedaży energii.

Literatura
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414, z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2015, poz. 478, z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn.zm.).
4. Materiały techniczne i projekty oraz doświadczenia z prowadzonych inwestycji, Pracownia Projektowa PPJT Topolski

W poszczególnych częściach artykułu przedstawiamy:

cz. 1. Wybór źródła OZE dla branży wod-kan
cz. 2. Etapy projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej
cz. 3. Trudności – prace przygotowawcze
cz. 4. Trudności – projektowanie
cz. 5. Trudności – koszty
cz. 6. Trudności – budowa oraz udział inwestora

Całość artykułu została opublikowana w miesięczniku Rynek Instalacyjny 05/2019. Tekst powstał na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych – innowacje, rozwiązania, wdrożenia”, Lipowy Most, 8–10 maja 2019

O autorACH:

mgr inż. Janusz Topolski, mgr inż. Jerzy Topolski – Pracownia Projektowa PPJT TOPOLSKI
Ojciec i syn, doświadczony rodzinny duet od kilkunastu lat prowadzący działalność w zakresie projektowania elektrowni słonecznych, wiatrowych i wodnych. Eksperci w zakresie fotowoltaiki, stacji elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych. Posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi przy inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Skutecznie pomogli swoim Klientom przejść przez szereg trudności technicznych, pułapek prawnych i zawiłości formalnych.
Wieloletni zaufani partnerzy WES Sp. z o.o. w zakresie projektów instalacji PV.

Powiązane wpisy

Menu