TRUDNOŚCI – PROJEKTOWANIE

TRUDNOŚCI – PROJEKTOWANIE

Z CYKLU: JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TRUDNOŚCIAMI W REALIZACJI INWESTYCJI OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WODOCIĄGOWYCH.

Pierwszym z problemów pojawiających się na etapie projektowania są kwestie związane z oczekiwanym przez inwestora terminem budowy elektrowni oraz określeniem sposobu jej przyłączenia do sieci. Określenie oczekiwanego terminu zaprojektowania elektrowni (tzn. uzyskania co najmniej prawomocnego pozwolenia na budowę) może się wiązać z ograniczeniem liczby dopuszczalnych wariantów jej projektowania.

Energia odnawialnych źródeł (OZE) jest nie tylko alternatywą dla źródeł tradycyjnych, ale też remedium na rosnące ceny i koszty wynikające z zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach wodociągowych. W tym kilkuczęściowym artykule pokazujemy, jak wykorzystywać w tym celu fotowoltaikę. W poprzedniej części omówiliśmy trudności na etapie przygotowawczym.

cz. 3. Trudności – prace przygotowawcze

Dziś przyjrzymy się etapowi projektowania.

Pierwszym z problemów pojawiających się na etapie projektowania są kwestie związane z oczekiwanym przez inwestora terminem budowy elektrowni oraz określeniem sposobu jej przyłączenia do sieci. Określenie oczekiwanego terminu zaprojektowania elektrowni (tzn. uzyskania co najmniej prawomocnego pozwolenia na budowę) może się wiązać z ograniczeniem liczby dopuszczalnych wariantów jej projektowania. Rozwiązaniem jest np. zmniejszenie mocy elektrowni fotowoltaicznej w taki sposób, aby jej powierzchnia zabudowy nie przekraczała 1 ha – dzięki temu jej zaprojektowanie nie będzie wymagało uzyskania np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co pozwoli na skrócenie procesu projektowania o ok. 2 miesiące. Jeżeli czas realizacji nie jest najwyższym priorytetem, można uzyskać wymagane decyzje w znacznie szerszym zakresie, by móc w przyszłości dostosować zakres, wielkość i elementy źródła wytwórczego do zmieniających się warunków rynkowych bez konieczności przeprowadzania procesu projektowania w zasadzie od początku. Jako przykład takiego rozwiązania można podać uwzględnienie w decyzjach o warunkach zabudowy lub środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia magazynu energii elektrycznej. Budowa magazynu jest na tę chwilę ekonomicznie nieuzasadniona, choć w związku ze spadającymi cenami magazynów może się okazać opłacalna w perspektywie 1–2 lat.

Kolejnym z problemów związanych z procesem projektowania jest przyłączenie elektrowni do istniejącej sieci obiektu przyłączanego. Na początkowym etapie inwestycji (ze względu na brak uzyskanych warunków przyłączenia) można zakładać spełnienie tylko ogólnych wymagań technicznych na podstawie ogólnodostępnych dokumentów. Pewne kryteria związane z instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) są dostępne i mogą określać podstawowe wymogi dotyczące projektowanej instalacji.

Z punktu widzenia inwestora najtrudniejsze jest jednak skoordynowanie wymagań operatora sieci z wymaganiami związanymi z utrzymaniem ruchu w sieci obiektu przyłączanego bez wprowadzania znaczących zmian w sieci funkcjonującej. Ograniczenie tych zmian służyć ma utrzymaniu ciągłości eksploatacji oraz jak najprostszemu przyłączeniu źródła wytwórczego. W momencie przyłączenia źródła wytwórczego pojawia się najczęściej problem związany z możliwością oddawania nadwyżki energii do sieci dystrybucyjnej w sposób niekontrolowany. Najczęstsze problemy z przyłączeniem elektrowni wynikają z poboru energii elektrycznej przez sieć obiektów wodociągowych w co najmniej dwóch punktach sieci dystrybucyjnej. Ze względu na naturalny rozpływ energii elektrycznej w miejscu poboru może dochodzić do oddawania energii do sieci, jednocześnie warunki przyłączenia określać będą wyłącznie jeden punkt sieci, w którym dozwolona jest sprzedaż. Dodatkowo w przypadku zaprojektowania elektrowni na kilku obiektach jednocześnie problem stanowi spełnienie wymagań operatora sieci dystrybucyjnej dotyczących dodatkowych zabezpieczeń elektrowni, zdalnego sterowania, telemechaniki, gdyż te drogie elementy należy powielać dla każdej z podgrup elektrowni.

Kolejny wpis będzie dotyczył trudności związanych z dofinansowaniem takiej inwestycji.

W poszczególnych częściach artykułu przedstawiamy:

cz. 1. Wybór źródła OZE dla branży wod-kan
cz. 2. Etapy projektowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej
cz. 3. Trudności – prace przygotowawcze
cz. 4. Trudności – projektowanie
cz. 5. Trudności – koszty
cz. 6. Trudności – budowa oraz udział inwestora

Całość artykułu została opublikowana w miesięczniku Rynek Instalacyjny 05/2019. Tekst powstał na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych – innowacje, rozwiązania, wdrożenia”, Lipowy Most, 8–10 maja 2019

O autorACH:

mgr inż. Janusz Topolski, mgr inż. Jerzy Topolski – Pracownia Projektowa PPJT TOPOLSKI
Ojciec i syn, doświadczony rodzinny duet od kilkunastu lat prowadzący działalność w zakresie projektowania elektrowni słonecznych, wiatrowych i wodnych. Eksperci w zakresie fotowoltaiki, stacji elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych. Posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi przy inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii. Skutecznie pomogli swoim Klientom przejść przez szereg trudności technicznych, pułapek prawnych i zawiłości formalnych.
Wieloletni zaufani partnerzy WES Sp. z o.o. w zakresie projektów instalacji PV.

Powiązane wpisy

Menu